DISCLAIMER – VRIJWARING
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van De EV App en de EV Trainings App en de daarin opgenomen gegevens, kan E-Division, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de gekoppelde sites. E-Division aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van De EV App en de EV Trainings App of de (on)bereikbaarheid van de gekoppelde sites.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of E-Division.
E-Division kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

E-Division kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

E-Division garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of diensten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van De EV App en de EV Trainings App altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op De EV App en de EV trainings App worden regelmatig aangevuld en/of aangepast. E-Division behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op De EV App en op de EV Trainings App treft u een aantal links aan naar andere websites. E-Division is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright voorwaarden en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Alle rechten voorbehouden 18 april 2018